Bagna Nietlickie

 

Ostoja ptaków PTOP "Bagna Nietlickie"

Lokalizacja: centralna część Ostoi Natura 2000

Status obszaru: OSOP Bagna Nietlickie PLB 280001 (powierzchnia 4080,8 ha), Rezerwat przyrody Nietlickie Bagno (1 142,28 ha), OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85 527 ha)

Powierzchnia własności PTOP: 2,4600 ha

Ogólny opis obszaru

"Bagno Nietlice" to określenie terenów mo­kra­dło­wych, które w przeszłości rozciągały się od Jeziora Buwełno do jezior Jędzelek i Jagodne. W częś­ci centralnej znajdowało się płytkie, zarastające Jezioro Duży Wąż. Na zachód od niego wystę­po­wa­ły ekosystemy mokradłowe, częściowo położone na terenach pojeziornych. Do dziś Bagna Nietlic­kie uważane są za jedno z największych i najlepiej zachowanych torfowisk niskich Pojezierza Mazurskiego.Derkacz

Około jednej czwartej powierzchni OSOP Bagna Nietlickie zajmuje rezerwat przyrody Nietlickie Bagno, którego wschodnią część zajmuje zarośnięte Jezioro Wąż. Obecnie w wyniku działalności bobrów, a także prac renaturalizacyjnych przeprowadzonych w końcu 2002 r., teren ten jest silnie uwodniony i praktycznie niedostępny. Pozostałą część ostoi zajmują obszary rolnicze z przewagą łąk i pastwisk na wschodzie, południu i zachodzie, a z przewagą gruntów ornych na północy, ponadto kompleksy leśne w części północnej oraz tereny bezpośrednio otaczające Jezioro Jędzelek. Jest to jezioro silnie wypłycone (średnia głęb. 0,8 m) i zanikające ? jego powierzchnia w ciągu ostatnich kilkudzie­się­ciu lat zmniejszyła się z 67 do 37,5 ha.

 

Gatunki kwalifikujące OSOP

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% krajowej populacji zielonki Porzana parva (14 par). Ze względu na zmiany jakie postępują w siedlisku tego gatunku jego sytuacja na terenie ostoi może ulec pogorszeniu. Ostoję zasiedla także co najmniej 1% krajowej populacji derkacza Crex crex (65 par) - gatunku zagrożonego w skali globalnej. Jest to również miejsce dużych koncentracji żurawia Grus grus (do 10 000 osobników).

Żuraw Gosciniec Rycerski Paprotki

Walory przyrodnicze

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 18 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Zał. I DP. Bagna Nietlickie to zarówno miejsce zgrupowań żurawi, jak również jedna z ważniejszych ostoi cietrzewia Tetrao tetrix. W przypadku rybitwy czarnej Chlidonias niger jest to jedna z ważniejszych ostoi w Polsce.

Obszar jest także miejscem lęgowym i żerowiskowym orlika krzykliwego Aquila pomarina oraz bielika Haliaeetus albicilla. Licznie występuje tu gąsiorek Lanius collurio, lerka Lullua arborea i błotniak stawowy Circus aeruginosus.


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - PTOP

 

OFERTY SPECJALNE

Wycieczka po gościńcu